Hoppa till huvudinnehåll

Rådgivning

Vi är specialiserade på att hjälpa er att identifiera och hantera de möjligheter och utmaningar som en åldrande befolkning och en demografisk förändring av arbetskraften innebär.

Rådgivning

I en tid som präglas av exempellösa demografiska förändringar står privata och offentliga organisationer inför en unik uppsättning utmaningar. När människor blir äldre och arbetskraften åldras blir strategisk åldersplanering och anpassning mer relevant än någonsin tidigare.

Att påbörja denna resa och ta de första stegen för att hantera komplexiteten i denna demografiska förändring kan vara svårt. Våra konsulttjänster är en startpunkt för att ge värdefull vägledning och expertis i åldersrelaterade frågor.

Vi är redo att samarbeta med din organisation för att förbereda er för en ljus framtid som präglas av större åldersdiversitet och förändrad demografi. Vår rådgivning garanterar att din organisation är väl rustad för att ta till sig och anpassa sig till dessa föränderliga förändringar.

Kontakta oss för en personlig konsultation för din organisation

Upptäck våra konsulttjänster.

Vi är medvetna om de kritiska konsekvenser som en åldrande befolkning innebär för både organisationer och samhällen. Utmaningar och möjligheter visar sig i olika aspekter, allt från subtila till betydande. Det är dock av största vikt att din organisation proaktivt tar itu med dessa frågor innan de materialiseras och får en betydande inverkan på den dagliga verksamheten.

Våra tjänster för strategisk åldershantering är specialiserade konsultlösningar som är skräddarsydda för att hjälpa organisationer att effektivt navigera i övergången till en mer åldersdiversifierad och demografiskt känslig framtid.

Våra tjänster omfattar alla åldersrelaterade komponenter som är avgörande för din organisations framgång. Vi identifierar era specifika behov, utnyttjar vår expertis och vår egenutvecklade digitala teknik för att tillgodose dem samtidigt som vi ser till att de ligger i linje med era organisatoriska mål.

Vi erbjuder skräddarsydda tjänster som gör att din organisation kan dra nytta av fördelarna med en effektiv strategi för åldershantering.

I det ständigt föränderliga landskapet av en organisations medarbetardemografi finns det två viktiga trender: det ökande antalet äldre medarbetare som lämnar arbetskraften genom pensionering och den växande andelen av arbetskraften som är 55 år eller äldre.

Dessa trender innebär betydande risker, men också möjligheter, för olika delar av en organisation. När erfarna medarbetare går i pension kan det leda till att ovärderliga färdigheter, kunskaper och erfarenheter går förlorade, vilket kan leda till kompetensbrister och brist på personalresurser för att fylla viktiga roller, särskilt när yngre generationer kommer in på arbetsmarknaden i mindre antal. Att behålla äldre arbetstagare under längre perioder är dessutom en unik utmaning som kräver en nyanserad strategi som bygger på förståelse och medvetenhet om den äldre arbetskraften.

Vi erbjuder skräddarsydda tjänster och digitala lösningar som gör det möjligt för din organisation att bli en mer åldersvänlig arbetsplats.

Att möjliggöra åldersvänliga miljöer i städer över hela världen är kärnan i Junoverses uppdrag och helt i linje med principerna i WHO:s nätverk för åldersvänliga städer och samhällen och FN:s årtionde för hälsosamt åldrande. Vi vill hjälpa statliga organisationer att skapa samhällen där äldre medborgare kan leva hälsosammare, mer självständiga och socialt uppkopplade liv, och inser att förbättrad åldersvänlighet är avgörande för framtiden.

Som ett erkännande av vårt betydelsefulla arbete har vårt ekosystem av digitala lösningar fått utmärkelser från WSIS FN-forum för sin djupgående betydelse för att främja målen för FN:s årtionde för hälsosamt åldrande.

Det vi kan hjälpa till med är vår helhetssyn på åldersvänliga städer. Vi förstår att det krävs mer än traditionella uppfattningar för att uppnå verklig åldersvänlighet. Vår rådgivning går längre än att ge expertråd om de mest angelägna frågorna för äldre medborgare. Vi anpassar också vår teknik och digitala infrastruktur till FN:s ramverk för indikatorer. Detta ger er möjlighet att metodiskt övervaka prestationer och förbättringar, allt i harmoni med era mål.

Vårt yttersta mål är att hjälpa din organisation att uppnå sina mål, inte bara genom att bana väg för att äldre ska kunna leva hälsosammare, mer självständiga och socialt sammankopplade liv, utan också genom att se till att alla intressenter, som lokala företag, trivs i en omvälvande miljö. Våra insatser ger meningsfulla resultat, såsom minskad efterfrågan på vård och omsorg, främjande av en mer engagerad vårdkrets och ökat samhällsengagemang.

Vi erbjuder skräddarsydda tjänster och marknadens mest omfattande plattform, Junoverse CONNECT™, noggrant utformad för att göra åldersvänliga samhällen till en central pelare i din vision, så att din organisation kan uppnå meningsfull påverkan.

I det nuvarande omvälvande landskapet inser allt fler organisationer att de måste anpassa sin verksamhet till målen för hållbar utveckling och anamma ESG-principerna (Environmental, Social, and Governance ), samtidigt som de upprätthåller ett effektivt värdeskapande.

Genom att implementera väl utformade och väl genomförda strategier för livslångt arbetsliv kan organisationer samtidigt uppnå dessa mål. Äldre personers välbefinnande, oavsett om de fortfarande är aktiva i arbetslivet eller har gått i pension, spelar en viktig roll för våra samhällen. Därför måste organisationer på ett effektivt sätt engagera sig i och bidra till hälsa och välbefinnande för personer som är 55 år eller äldre, både inom och utanför sina företagsstrukturer.

Dessa åtgärder ökar inte bara produktiviteten och engagemanget hos den åldrande arbetskraften, utan bidrar också aktivt till uppfyllandet av SDG- och ESG-målen. Genom att fokusera på äldre personers hälsa och välbefinnande kan ni dessutom avsevärt minska belastningen på sjukvården och andra offentliga system. Genom att stärka denna befolkningsgrupp med en digital lösning som Junoverse GO™ och aktivt bidra till välfärden i vårt samhälle kan din organisation vara en drivkraft för att positivt förändra det övergripande tillståndet för välfärdssystemen.

Vi erbjuder skräddarsydda tjänster som gör det möjligt för er organisation att positionera sig som en katalysator för samhällets välbefinnande. Att uppnå SDG- och ESG-målen och samtidigt stödja hälsan och välbefinnandet hos den åldrande arbetskraften är inom räckhåll.

Hela 95% av de anställda som närmar sig pensionen saknar en heltäckande icke-finansiell pensionsplan. Icke-finansiella pensionsförberedelser har en enorm betydelse av flera skäl. Det främsta skälet är att pensionsbeslut ofta inte är enbart finansiella till sin natur. Istället är de beroende av hur organisationer uppfattar äldre arbetstagare, i kombination med de förväntningar som ställs på dem när det gäller pensionsålder och familjeförhållanden. Finansiell planering och pensionsförmåner är utan tvekan avgörande, men de icke-finansiella aspekterna av pensionsförberedelserna är nyckeln till många outforskade områden.

Att vara väl förberedd inför pensionen kan gynna både medarbetare och organisation. Förutom att det hjälper individen att hantera den viktigaste livsomställningen ger det också ovärderliga fördelar som minskad osäkerhet, oro och stress samt ökat välbefinnande och ökat fokus på jobbet, vilket kan leda till ökat engagemang och produktivitet.

För organisationer är dessa förberedelser oumbärliga för att säkerställa en framgångsrik övergång för deras anställda. Det underlättar bevarandet av institutionell kunskap och upprätthållandet av en positiv organisationskultur. Dessutom bidrar det till nöjda medarbetare, hjälper till med sömlös successionsplanering och stöder juridiska och etiska skyldigheter samtidigt som det förbättrar organisationens rykte och medarbetarnas engagemang.

Vi tillhandahåller marknadens mest omfattande icke-finansiella pensionsplattform, Junoverse READY™, som är noggrant utformad för att göra sofistikerad pensionsförberedelse till en central pelare i din organisation.

Kontakta oss för en personlig konsultation för din organisation