Hoppa till huvudinnehåll

Riskhantering

Vi är specialiserade på att hjälpa er att identifiera och hantera de risker som en åldrande befolkning och en demografisk förändring av arbetskraften medför.

Risk

I dagens dynamiska arbetsmarknad brottas organisationer med en demografisk förändring utan motstycke som medför betydande risker för olika aspekter av deras verksamhet. I grunden handlar det om personalrisker, som består av två viktiga delar.

  1. Pensionering av erfarna medarbetare när de lämnar arbetskraften och
  2. Den ökande andelen av arbetskraften som är 55 år eller äldre.

Dessutom har ingen organisation råd att underskatta de potentiella varumärkes- och ryktesrisker som är förknippade med felaktig hantering av den åldrande arbetskraften. Dessa risker sträcker sig långt bortom omedelbara operativa utmaningar och kan få långtgående konsekvenser som påverkar en organisations anseende och framgång.

I slutändan understryker den förändrade demografin inom arbetskraften behovet av en djupare förståelse för efterlevnadsrisker i samband med både DEIB och åldersdiskriminering.

Upptäck våra risktjänster

I dagens dynamiska arbetskraftslandskap står organisationer inför en aldrig tidigare skådad demografisk förändring som innebär betydande risker för olika aspekter av deras verksamhet. Personalrisk omfattar i grunden två kritiska element:

1) Avgången av äldre anställda som lämnar arbetskraften, och
2) Den ökande andelen av arbetskraften som är 55 år eller äldre.

När erfarna medarbetare går i pension kan det leda till att ovärderliga färdigheter, kunskaper och erfarenheter går förlorade, vilket kan leda till kompetensbrister och brist på personal för att fylla viktiga roller, särskilt när yngre generationer kommer in i arbetsstyrkan i mindre antal. Att behålla äldre arbetstagare under längre perioder är dessutom en unik utmaning som kräver en nyanserad strategi som bygger på bättre förståelse och medvetenhet.

För att framgångsrikt kunna hantera dessa demografiska risker måste organisationerna söka verktyg för att förutsäga, hantera och mildra dessa risker på ett effektivt sätt och säkerställa tillgången på viktiga mänskliga resurser och färdigheter för framtiden. Denna proaktiva hållning omfattar omfattande analyser av den åldrande arbetskraften, planering av arbetskraftens livslängd, initiativ för kunskapsöverföring, åldersinkluderande anställningsrutiner med mera.

Förändringstakten, som drivs av att äldre medarbetare lämnar företaget och att segmentet 55 år och äldre växer, är snabb. Det skapar ett dynamiskt landskap som kräver ett strategiskt och framåtblickande förhållningssätt. Organisationer måste agera idag för att skydda sin framtid genom att effektivt hantera personalrisker.

Med Junoverse READY™ erbjuder vi skräddarsydda tjänster för att hantera personalrisker och säkerställa en motståndskraftig och framtidssäker arbetsstyrka.

I dagens affärslandskap har ingen organisation råd att underskatta de potentiella varumärkes- och ryktesrisker som är förknippade med felaktig hantering av en åldrande personalstyrka. Dessa risker sträcker sig bortom de omedelbara operativa utmaningarna och har långtgående konsekvenser som kan påverka en organisations anseende och framgång.

Att skapa en åldersvänlig arbetsplats är ett viktigt steg för att minska riskerna för varumärket och ryktet. Om man inte tar hänsyn till den åldrande personalens behov kan det leda till att organisationen uppfattas som nonchalant eller oförstående inför äldre medarbetares behov, vilket kan undergräva förtroendet och skada dess rykte. Dessutom är förekomsten av förtidspensioneringar på grund av ohälsa orsakad av organisationen en betydande varumärkes- och ryktesrisk.

Å andra sidan kan organisationer som proaktivt hanterar åldersrelaterade risker och utmaningar vinna betydande fördelar. En välskött åldrande personalstyrka kommer med en förstärkt Employee Value Proposition (EVP). Detta är inte bara ett kraftfullt verktyg för att behålla personal, utan också för att stärka organisationens varumärke och anseende. En stark känsla för företagens sociala ansvar (CSR) odlas genom att visa ett engagemang för alla medarbetares välbefinnande och delaktighet.

Att implementera lösningar som Junoverse READY™ kan bidra till att minska varumärkes- och ryktesrisken genom ansvarsfull och effektiv åldershantering är inte bara en försiktig affärsstrategi utan också en återspegling av en organisations engagemang för sina anställda och intressenter.

Vi erbjuder skräddarsydda tjänster som inte bara hjälper organisationer att hantera och minska varumärkes- och ryktesrisker, utan också bidrar till en övergripande varumärkesförstärkning.

Den förändrade demografin inom arbetsstyrkan understryker behovet av en djupare förståelse för efterlevnadsrisker kopplade till mångfald, jämlikhet, inkludering och tillhörighet (DEIB), särskilt i samband med en åldrande arbetsstyrka. Åldersspecifik diskriminering kan ta sig olika uttryck, vilket kräver en stark medvetenhet om dess komplexitet. Dessa frågor utmanar inte bara de grundläggande principerna om rättvisa och inkludering, utan kastar också en ovälkommen skugga av efterlevnadsrisk över organisationer. Det är av yttersta vikt att erkänna ålder som en skyddad kategori, på samma sätt som andra attribut som faller under DEIB-paraplyet.

Eftersom vi ser en kraftig ökning av stämningar, förlikningar och rättsliga åtgärder som rör åldersdiskriminering är det viktigt att organisationerna vidtar proaktiva åtgärder. Det räcker inte att bara följa DEIB:s principer och antidiskrimineringslagar. Organisationer måste gå bortom behandlingen av äldre arbetstagare som en kollektiv enhet och övergå till ett mer individanpassat förhållningssätt.

En viktig strategi för att minska risken för bristande efterlevnad bygger på insikten att äldre medarbetare inte är en homogen grupp. De är unika individer med olika behov, färdigheter och ambitioner. För att hantera dessa skillnader är det nödvändigt att utveckla individuella planer för livslängd. Detta tillvägagångssätt främjar en kultur av rättvisa, respekt och efterlevnad av åldersrelaterade lagkrav.

Vi erbjuder skräddarsydda tjänster i kombination med digitala lösningar som Junoverse READY™ som har ett individanpassat tillvägagångssätt för att tillgodose de unika behoven hos åldrande medarbetare, samtidigt som ålder erkänns som ett centralt mångfaldsattribut. På så sätt stärker vi inte bara efterlevnaden utan också en organisations engagemang för att främja en mer rättvis och inkluderande arbetsplats.