Hoppa till huvudinnehåll

Utmaningen med individuell social integration

Social isolering och ensamhet är skadliga faktorer för en individs hälsa. Digital utestängning och ett fragmenterat servicelandskap förvärrar problemet.

Tillgänglighet

Ensamhet och social isolering har blivit ett betydande hot mot den psykiska och fysiska hälsan, särskilt för äldre.

Digital inkludering

Att tillhandahålla lösningar som är särskilt utformade för den åldrande befolkningen kommer att bli en nödvändighet.

Fragmentering

Information för och om äldre är ofta utspridd bland olika intressenter och leder till informationssilos.

Den demografiska förändringen i kombination med den tekniska utvecklingen skapar tydliga utmaningar och möjligheter för individens sociala integration. År 2024 kommer antalet personer över 65 år i WHO:s Europaregion att vara fler än antalet personer under 15 år.
Varje pensionering är en individuell resa, precis som de enskilda pensionärerna är unika.
Vi behöver ett holistiskt och personligt förhållningssätt till pension och social integration. Rätt teknik och system kan bidra till att skapa glada och friska äldre medborgare.
För individen är det viktigt att behålla en känsla av mening under hela pensionen. Friska, produktiva och inkluderade seniorer har en positiv effekt på hela samhället.

ACCESSIBILITET

Tekniska utmaningar
Ett digitalt samhälle innebär hinder för många, särskilt den åldrande befolkningen, vilket gör att digitala plattformar framstår som intrikata labyrinter. Detta kan öka känslan av digitalt utanförskap och minska deltagandet i onlineaktiviteter och lokala samhällen.
Genom att utnyttja AgeTech (arbetskraft och teknik) kan man erbjuda skräddarsydda lösningar för äldre. Genom att integrera användarvänliga gränssnitt och verktyg som är särskilt utformade för deras unika behov kan man bidra till att överbrygga den digitala klyftan.

Otillräcklig digital infrastruktur
Onlineplattformar uppvisar ofta en brist på empati för lägre digital kompetens. Brist på intuitiv design eller verktyg gör att den digitala motorvägen smalnar av för många.
Välfärdsteknik kan vara en väg framåt för organisationer. Fokus måste ligga på att skapa och använda plattformar som är inkluderande. De tillgodoser ett brett spektrum av användare och ser till att ingen känner sig utanför.

DIGITAL INTEGRATION

Den digitala klyftan
Vågen av tekniska framsteg har lämnat ett märkbart fragment av befolkningen i sitt kölvatten. Detta gäller särskilt äldre generationer som kanske inte är helt införstådda med den digitala världen.

Principer för flexibilitet i personalstyrkan kan vara ett sätt att hantera detta. Anpassade utbildningsmoduler som riktar sig till olika åldersgrupper kan göra det lättare för individer att navigera i det digitala rummet. Att främja digital inkludering minskar varumärkes- och ryktesriskerna.

Icke-finansiell pensionering

Pensionering handlar om mer än bara ekonomisk förberedelse. Arbete ger individer mycket mer än en lön. Många människor får ett syfte, mål eller social inkludering direkt från arbetet. Att hitta ersättningsstrategier för dessa och andra positiva aspekter av arbetet är avgörande.

Icke-finansiell pensionsförberedelse är en viktig byggsten för att säkerställa en frisk äldre befolkning. En bedömning och en skräddarsydd plan kan hjälpa till att uppnå målen. Organisationer måste se till att släppa väl förberedda individer till pensionen.

FRAGMENTERING

Överväldigande valmöjligheter

Strategisk åldershantering kan hjälpa organisationer att utveckla program som är särskilt inriktade på deras äldre arbetskraft. Att strömlinjeforma organisationens erbjudande till en enda plattform främjar digital inkludering. Det är viktigt att välja rätt verktyg för att förbereda individerna inför deras resa. Att behandla den åldrande befolkningen som en viktig strategisk fråga kommer att sätta organisationer i förarsätet för att navigera i framtiden.

Bristande standardisering

Avsaknaden av standarder för olika plattformar eller tjänster fördjupar känslan av hopplöshet. Att använda beprövade plattformar inom AgeTech-området bidrar till att effektivisera initiativ för hälsa och välbefinnande. Organisationer kan hjälpa individer genom att implementera plattformar med nätverkseffekter genom att använda befintliga ekosystem.

Individens sociala integration är hotad i dagens snabbt föränderliga värld. För att ta itu med dessa utmaningar krävs en helhetssyn. Företag, regeringar och samhällen måste samarbeta.
För att alla ska kunna delta i utvecklingen behöver vi en användarvänlig infrastruktur. Dessutom måste vi utbilda i hur man använder teknik på ett effektivt sätt. Slutligen bör vi aktivt söka efter sätt att förena en för närvarande splittrad marknad.